1.مهندس معمار واقعی :هم مهندس است هم هنرمند

2.برقو روشن کن؟!   برقو  روشن نمیکنن،اون لامپه که روشنش میکنن!

3.آن چیزی که در خیلی از شهرها وجود دارد و خودرو ها دور آن میچرخند فلکه است نه میدان!