آرمان حبیبی یکشنبه 13 بهمن 1398 12:32 ب.ظ نظرات ()

نقشه برداری

Surveying

همه چیز در مورد نقشه برداری

نقشه برداری از دروس مهم و اصلی معماری است  مقصود از ارائۀ این درس آشنایی با فن نقشه برداری، چگونگی برداشت عوارض زمین و نیز پیاده نمودن نقشه های ساختمانی بر روی آن می باشد.

بخشی از سرفصل درس :

*کلیات و تعاریف نقشه برداری شامل انواع نقشه برداری به طور اعم )مستوی و ژئودزی(، اصول کلی عملیات تهیه یک نقشه، انواع نقشه و موارد استفاده از آنها، مقیاسها در نقشه برداری، تعاریف سطح تراز، سطح ژئوئید و...

* خطاها، انواع خطاها، منابع خطاها، محتمل ترین مقدار، خطای استاندارد، خطای معیار، خطای احتمالی، حداکثر خطا، تعریف خطای نسبی با دقت.

* اندازه گیری فاصله با روشهای معمولی و انتخاب روشها بر حسب نوع وسیله، نوع کار و دقت مورد لزوم، شناسایی وسایل

اندازه گیری طول به طور مستقیم و غیر مستقیم، نحوه اندازه گیری طول مسقیم بدون موانع، با وجود موانع )در سه حالت(

* شناسایی وسایل ساده نقشه برداری و کار با آنها، )متر، ریسمان، شاقول ریال شمشه، تراز و نوار مساحی، گونیای مساحی و منشور، ژالون، شیب سنج، تراز دستی، میخ فلزی ارتفاع سنج، قطب نما...)

* ترازیابی شامل انواع ترازیابی و بررسی خطاها و سرشکنی خطاها در ترازیابی

* اندازه گیری زاویه ) زاویه یابی ( شامل انواع زاویه و روش های زاویه یابی و ساختمان زاویه یاب

* تعیین امتداد و موقیعت شامل تعریف انواع شمال و ژیزمان ها و نحوه محاسبه ژیزمان براساس موقعیت و تعیین موقعیت براساس ژیزمان و طول.

 

 

حال با توجه به دو  برنامه درسی موجود ، این درس را تشریح میکنیم :

1-     برنامه درسی  جدید،  مصوب سال 1395  که در دانشگاه تهران  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد  و آخرین بار توسط دانشگاه فردوسی بازنگری شده است و تا سال 1402 معتبر است . لازم به توضیح میباشد که در دانشگاه فردوسی نقشه برداری با عنوان «نقشه برداری در معماری» به عنوان درس اختیاری گنجانده شده است اما در سایر دانشگاه نقشه برداری همچنان درس اصلی محسوب می گردد.

2-    برنامه درسی قدیمی ، مصوب شورای عالی برنامه ریزی سال 1377 که همچنان در دانشگاه علم و صنعت  و بعضی دانشگاه ها طبق آن تدریس می گردد.

مشخصات کلی،برنامه و سرفصل دروس کارشناسی مهندسی معماری بازنگری شده مورخ 6/10/95:
دانلود فایل کامل:نقشه برداری